Bir Ömre Sığdırdıkları


1881
Atatürk'ün Selânik'te doğumu

1886
Atatürk'ün ilk öğrenimine başlaması. (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu'na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.)

1888
Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü

1893
Atatürk'ün Selânik Askerî Rüştiyesi'ne girişi. (Atatürk kısa bir süre Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne gitmişse de öğrenimine daha sonra Askerî Rüştiye'de devam etmiş ve okulu 1896 yılında bitirmiştir. Bu okulda matematik öğretmeni. Mustafa Efendi, genç öğrencisi Mustafa'nın adının sonuna "Kemal" ismini ilâve etmiştir.) Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisi'ne girişi (1899 yılında bitirmiştir) Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'nun piyade sınıfına yazılışı, Atatürk'ün teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmesi.

1908 
Atatürk'ün üsteğmen oluşu

11 Ocak 1905
Atatürk'ün Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oluşu

5 Şubat 1905
Atatürk'ün -kurmaylık stajı için- Şam'da 5. Ordu emrine atanması

10 Şubat 1905
Atatürk'ün Şam'a gitmek üzere İstanbul'dan hareketi

Ekim 1906
Atatürk'ün Şam'da bazı arkadaşları ile gizli olarak "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kuruşu

20 Haziran 1907
Atatürk'ün kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oluşu

13 Ekim 1907
Atatürk'ün Şam'dan, merkezi Manastır' da bulunan 3. Ordu Karargâhı'na atanması (Bu karargâhın Selânik'teki şubesinde çalıştırılmıştır. )

23 Şubat 1908
Atatürk'ün General Litzmann'dan çevirdiği "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın Selânik'te yayımlanması

22 Haziran 1908
Atatürk'e, 3. Ordu Kararğâhı'ndaki görevinin yanı sıra Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği görevinin de verilmesi

23 Temmuz 1908
İkinci Meşrutiyet'in ilânı

13 Ocak 1909
Atatürk'ün Üçüncü Ordu Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı'na getirilişi

3 Nisan1909
İstanbul'da İkinci Meşrutiyet'e karşı -avcı taburlarının ayaklanmasıyla- büyük isyan çıkması (31 Mart İsyanı)

15/16 Nisan 1909
Atatürk'ün Hareket Ordusuyla beraber -bu ordunun Kurmay Başkanı olarak- Selânik'ten İstanbul'a hareketi

19 Nisan 1909
Atatürk'ün Hareket Ordusu'yla beraber İstanbul'a gelişi

16 Mayıs 1909
Atatürk'ün 31 Mart Olayı'nın bastırılmasından sonra tekrar Selânik'e dönüşü

30 Ağustos 1909
Atatürk'ün -Kolağası rütbesiyle- Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevra'ya katılışı

8 Eylül 1909
Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevranın sona erişi ve Atatürk'ün Cumalı'dan ayrılışı

22 Eylül 1909
Selânik'te "İttihat ve Terakki Büyük Kongresi"nin toplanışı (Atatürk, bu kongrede bir konuşma yaparak ordunun siyasetten çekilmesi gereğini savunmuştur.)

5 Kasım 1909
Atatürk'ün -Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığından- tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması

1909
Atatürk'ün "Cumalı Ordugâhı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması (Bu küçük kitap, 30 Ağustos-8 Eylül 1909 arasında Cumalı Karargâhı'nda yapılan askerî manevra esasında tutulan not ve krokilerden oluşmuştur.)

6 Eylül 1910
Atatürk'ün Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'na atanması

Eylül 1910
Atatürk'ün orduyu temsilen, Pikardi manevralarını izlemek amacıyla Fransa'ya gönderilişi

1 Kasım 1910
Atatürk'ün Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması

15 Ocak 1911
Atatürk'ün, 5. Kolordu Karargâhı'nda, daha sonra yine Selânik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi

Mart 1911
Atatürk'ün Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekâtta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın yanında görev alışı

19 Nisan 1911
Atatürk'ün 5. Kolordu'nun Selânik-Kılkış arasında yaptığı manevralara -kolağası rütbesiyle- katılması (Manevra, 20 Nisan 1911 akşamı sona ermiştir.)

14 Eylül 1911
Atatürk'ün, Selânik'te 38. Piyade Alay, Kumandanlığı'ndaki görevinden alınarak İstanbul'da Genelkurmay I. Şube'de bir göreve atanması

29 Eylül 1911
İtalyanların Trablusgarp'ta Osmanlı Devleti'ne savaş ilânı

5 Ekim 1911
İtalyanların Trablusgarp'a saldırıya geçmesi Atatürk'ün, Trablusgarp'a gönüllü gitmek üzere -Gâzeteci Mustafa Şerif kimliği ile- bir kısım arkadaşlarıyla beraber İstanbul'dan ayrılışı (İskenderiye üzerinden Trablusgarp'e geçmiştir.)

27 Kasım 1911
Atatürk'ün binbaşılığa terfi edişi

8 Aralık 1911
Atatürk ve arkadaşlarının Bingazi'ye gelişi (Atatürk, burada Tobruk Bölgesi komutanı Ethem Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır.)

19 Aralık 1911
Atatürk'ün -Ethem Paşa'nın yerine- Tobruk Bölgesi Komutanlığı'na getirilişi

30 Aralık 1911
Atatürk'ün Derne'ye gelişi ve Derne doğusundaki Şark Gönüllüleri Komutanlığı'nı üzerine alışı

1911
Atatürk'ün, "Tâbiye Tatbikat Seyahatı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması (Bu küçük kitap, 5. Kolordu'nun 19-20 Nisan 1911 günleri yaptığı ve Atatürk'ün de kolağası rütbesiyle katıldığı bir askeri tatbikatın not ve krokilerinden oluşmuştur.)

12 Mart 1912
Atatürk'ün Derne Komutanlığı'na atanması

1912
Karadağ'ın harp ilânı ile Balkan Harbi'nin başlaması

24 Ekim 1912
Atatürk'ün Trablusgarp'tan İstanbul'a hareketi

25 Kasım 1912
Atatürk'ün Gelibolu'da bulunan Bahr-i , Sefîd (Akdeniz) Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması

1 Aralık 1912
Atatürk'ün İstanbul'dan Bolayır'a hareketi

1912
Atatürk'ün, General Litzmann'dan çevirdiği "Bölüğün Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın İstanbul'da yayımlanması

27 Ekim 1913
Atatürk'ün Sofya Ataşemiliterliğine atanması

20 Kasım 1913
Atatürk'ün Sofya'ya gelişi

11 Ocak 1914
Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliğine ilâveten Belgrat ve Çetine Ateşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi.

1 Mart 1914
Atatürk'ün yarbaylığa terfi edişi

Mayıs 1914
Atatürk'ün, Nuri (Conker)'in "Zâbit ve Kumandan" adlı, konferanslardan oluşan eseri üzerine, -onunla sohbet şeklinde- "Zâbit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazması (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul'da yayımlanmıştır.)

1 Ağustos 1914
Almanya'nın Rusya'ya harp ilânı ile I. Dünya Savaşı'nın başlaması

29 Ekim 1914
Osmanlı Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na girişi

20 Ocak 1915
Atatürk'ün, Tekirdağ'da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı'na atanması

2 Şubat 1915
Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tümeni kurma çalışmalarına başlaması

25 Şubat 1915
Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'nın Maydos (Eceabat)'a nakli ve Atatürk'ün 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı olarak görevini sürdürmesi

18 Mart 1915
Çanakkale Boğazı'nı geçmeye teşebbüs eden İngiliz donanmasının, ağır zayiat vererek başarı kazanamaması

23 Mart 1915
Gelibolu'da 5. Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders'in atanması (26 Mart 1915 günü Gelibolu'ya gelmiştir.)

18 Nisan 1915
Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümenin, 5. Ordu'nun genel ihtiyatını oluşturmak üzere Bigalı'ya gönderilişi

25 Nisan 1915
Çanakkale'de İngilizlerin Seddülbahir ve Arıbumu bölgesinde çıkarma hareketine başlaması; Bigalı'dan gelen Atatürk komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzu ile geri çekilmeye mecbur edilişi (Düşman çıkarması 26 ve 27 Nisan günleri de devam etmiş; ancak Atatürk komutasındaki askerlerimizin kahramanca savunması karşısında başarısız kalmıştır.)

1 Haziran 1915
Atatürk'ün albaylığa terfi edişi

15 Temmuz 1915
Atatürk'e Harp Madalyası verilişi

6 Ağustos 1915
Düşmanın Çanakkale'de takviyeli kuvvetlerle yeni bir taarruzu (Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk'ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulamamıştır. ) Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi

8 Ağustos 1915
Atatürk'ün -General Liman von Sanders' in emri ile- "Anafartalar Grubu Komutanlığı"na getirilişi

9 Ağustos 1915
Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Anafartalar bölgesinde İngilizlere taarruzu; düşmanın tekrar çıkarma yaptığı kıyılara itilmesi

10 Ağustos 1915
Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Conkbayırı'nda İngilizlere taarruzu ve düşmanın ilerlemesine imkân verilmemesi (Bugünkü muharebeler esnasında Atatürk'ün kalbini hedef alan bir kurşun, göğüs cebindeki saate çarpıp geri döndüğünden, kendisi mutlak bir ölümden kurtuldu.)

1 Eylül 1915
Atatürk'e, Anafartalar Grubu Komutanlığı'ndaki üstün başarılan sebebiyle "Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası" verilişi

10 Aralık 1915
Atatürk'ün, "Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndan istifası (Bu istifa, 5. 0rdu Komutanı General Limon von Sanders tarafından kabul edilmemiş, kendisi izinli olarak İstanbul'a dönmüştür.)

19/20 Aralık 1915
İngilizlerin gece Çanakkale'yi tâhliye etmeleri

17 Ocak 1916
Atatürk'e, "Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndaki üstün başarıları sebebiyle "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilişi

27 Ocak 1916
Atatürk'ün, karargâhı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanması (Edirne'deki bu kolordu, Kafkas Cephesinin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır'a nakledilmiştir.)

11 Mart 1916
Atatürk'ün, Karargâhı Diyarbakır'a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığına atanması (Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk'e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmesini istemiştir.)

12 Mart 1916
Atatürk'ün,-16. Kolordu'nun Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılması üzerine- Edirne'den İstanbul'a hareketi

16 Mart 1916
Atatürk'ün, Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı

26 Mart 1916
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelerek 16. Kolordunun komutasını üzerine alması

1 Nisan 1916
Atatürk'ün Mirliva (Tuğgeneral)'lığa terfi edişi

Haziran 1916
16. Kolordu Karargâhı'nın Diyarbakır'dan Silvan'a nakledilmesi

3 Ağustos 1916
Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi

8 Ağustos 1916
Atatürk komutasındaki kuvvetlerin sabah Muş'u, akşam Bitlis'i düşman işgalinden kurtarışı

13 Aralık 1916
Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olarak kısa bir süre İstanbul'a gitmesi üzerine - vekâleten karargâhı Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanması

16 Aralık 1916
Atatürk'ün, Silvan'dan hareketle Sekerat' ta 2. Ordu Karargâhı`na gelerek Komutan Vekilliği görevini üzerine alışı

3 Ocak 1917
Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinden dönüşü üzerine- Sekerat'ta 2. Ordu Komutan Vekilliği'nden ayrılarak Silvan'a dönüşü

14 Şubat 1917
Atatürk'ün Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığı'na atanması

21 Şubat 1917
Atatürk'ün Şam'a gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrılışı

5 Mart 1917
Atatürk'ün Şam'a gelişi ve Sina Cephesini teftişi

5 Mart 1917
Atatürk'ün Diyarbakır'daki 2. Ordu'ya vekâleten Komutan atanması

11 Mart 1917
Atatürk'ün 2. Ordu Komutan Vekili olarak Şam'dan Diyarbakır'a dönüşü

16 Mart 1917
Atatürk'ün 2. Orduya asaleten komutan atanması

14 Mayıs 1917
Atatürk'ün Muş'un ikici defa düşman işgalinden kurtarışı (Muş, 8 Ağustos 1916 da kurtarılmış ise de 25 Ağustos 1916 da tekrar Rusların eline düşmüştü.)

5 Temmuz 1917
Atatürk'ün, General Falkenhein'in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na bağlı olarak Halep'te oluşturulması kararlaştırılan Yedinci Ordu Komutanlığı'na atanması

Temmuz 1917
Atatürk'ün Diyarbakır'dan İstanbul'a hareketi (7.0rdu Karargâhı'nı oluşturmak üzere Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından İstanbul'a çağrılmıştır.)

Temmuz 1917
Atatürk'ün Diyarbakır'dan İstanbul'a gelişi

15 Ağustos 1917
Atatürk'ün İstanbul'dan Halep'e hareketi (7. 0rdu Karargâhı Halep'in Aziziye mevkiinde idi.)

20 Eylül 1917
Atatürk'ün, Halep'ten -genel durum değerlendirmesi ve General Falkenhein ile anlaşmazlığına dair- Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Talât Paşa ile Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya raporu

Ekim Başı 1917
Atatürk'ün, -Yıldırım Orduları Komutanı General Falkenhein'le anlaşmazlık sonucu- Yedinci Ordu Komutanlığı'ndan istifa edişi

9 Ekim 1917
Atatürk'ün tekrar Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanması (Atatürk, bu atamayı kabul etmediğinden işlem yürürlülük kazanmamış, kendisi 2. Ordu Komutanı sıfatıyla izinli sayılarak Halep'ten İstanbul'a gelmiştir.)

Ekim Sonu 1917
Atatürk'ün, Halep'ten İstanbul'a dönüşü (9 ay kadar İstanbul'da kalmıştır.)

7 Kasım 1917
Atatürk'ün, İstanbul'da Genel Karargâh'ta görevlendirilmesi

15 Aralık 1917
Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Almanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı

26 Ekim 1918
Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması. 

31 Ekim 1918
Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması. 

13 Kasım 1918
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü. 

30 Nisan 1919Nisan 30

Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması. 

15 Mayıs 1919
İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması. 

16 Mayıs 1919
Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı. 

19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı. 

15 Haziran 1919
Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı. 

21 Haziran 1919
Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı

8 / 9 Temmuz 1919
Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50) 

23 Temmuz 1919
Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919) 

4 Eylül 1919
Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi

11 Eylül 1919
Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na seçildi. 

22 Ekim 1919
Amasya Protokolü'nün imzalanması. 

7 Kasım 1919
Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi. 

27 Aralık 1919
Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi. 

20 Mart 1920
İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

18 Mart 1920
İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı. 

19 Mart 1920
Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması. 

23 Nisan 1920
Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 

24 Nisan 1920
Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 

5 Mayıs 1920
Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı. 

11 Mayıs 1920
Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. 

24 Mayıs 1920 
Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı. 

10 Ağustos 1920
Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr 
Antlaşması'nın imzalanması. 

9 / 10 Ocak 1920
Birinci İnönü Savaşı. 

20 Ocak 1921 
İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü. 

30 Mart / 1 Nisan 1921 
İkinci İnönü Savaşı. 

10 Mayıs 1921
Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi. 

5 Ağustos 1921
Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi. 

22 Ağustos 1921
Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

13 Eylül 1921
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması. 

19 Eylül 1921 
Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması. 

26 Ağustos 1922 
Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi. 

30 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması. 

1 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi. 

9 Eylül 1922
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi. 

10 Eylül 1922 
Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi. 

11 Ekim 1922 
Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması. 

1 Kasım 1922 
Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması. 

17 Kasım 1922
Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması. 

29 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi. 

24 Temmuz 1923
Lozan Antlaşması'nın imzalanması. 

9 Ağustos 1923
Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması. 

11 Ağustos 1923 
Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi. 

29 Ekim 1923 
Cumhuriyet'in ilan edilmesi. 

29 Ekim 1923
Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması. 

1 Mart 1924 
Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi. 

3 Mart 1924
Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.

20 Nisan 1924 
Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi

17 Şubat 1925 
Aşarın kaldırılması. 

24 Ağustos 1925
Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi. 

25 Kasım 1925
Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi. 

30 Kasım 1925
Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü. 

26 Aralık 1925
Uluslararası takvim ve saatin kabulü. 

17 Şubat 1926 
Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. 

1 Temmuz 1927 
Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi. 

15 / 20 Ekim 1927
Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi. 

1 Kasım 1927
Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 

9 Ağustos 1928
Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi. 

3 Kasım 1928
Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi. 

15 Nisan 1931
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 

4 Mayıs 1931
Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 

12 Temmuz 1932
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması. 

29 Ekim 1933
Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi. 

24 Kasım 1934
Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi. 

1 Mart 1935
Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 

1 Mayıs 1937
Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması. 1938 Mart 31: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

15 Eylül 1938
Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması. 

16 Eylül 1938 
Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması. 

10 Kasım 1938
Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05) 

11 Kasım 1938
İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi. 

12 Kasım 1938
Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması. 

13 Kasım 1938
Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri. 

14 Kasım 1938
Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı. 

15 Kasım 1938
Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

16 Kasım 1938
İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar. 

19 Kasım 1938
Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi. 

20 Kasım 1938
Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar. 

21 Kasım 1938
Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.

25 Kasım 1938
Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması. 

26 Aralık 1938
Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi. 

4 Kasım 1953
Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması. 

Kaynak: www.meb.gov.tr